Navigering

Schacklar

Märkning:

Märkningen på schackeln varierar beroende på typ och tillverkare.

Märkningar kan vara tillverkarens märke typ "WK", lastkapacitet WLL, CE-märkning, H-stämpel för DGUV och spårbarhetskod.

Dokumentation:

Dokumentationen kan variera beroende på schackeltyp. Möjliga dokument är:

Fabrikscertifikat enligt DIN EN 10204 2.1, 2.2, 3.1 eller 3.2,

EU-försäkran om överensstämmelse

Resultat av enskilda dragprov (test- och / eller brottbelastning).

Dokumentationen är delvis avgiftsbelagd!

Säkerhets instruktioner:

Schackeln måste kontrolleras före varje användning.
Det måste säkerställas att:

-Alla markeringar är läsbara.
-Bygel och bult hör ihop och är av samma typ och kvalitet.
-Gängorna på bulten och bygel är inte skadade (slitage ≤ 5%).
-Schackel med mutter och saxsprint får inte användas utan saxsprint.
-Bulten är alltid helt inskruvad.
-Bygel och bult är inte böjda eller slitna.
-Bygel och bult visar inga sprickor, urgröpningar eller andra materialfel.
-Inga chockbelastningar uppstår, eftersom dessa ökar spänningen avsevärt.
-Schackeln har inte utsatts för höga temperaturer eftersom detta kan minska max last WLL.
-Schackeln har aldrig svetsats, upphettats eller plastiskt deformerats, eftersom detta kan minska max last WLL.

Om Schackeln inte uppfyller säkerhetsanvisningarna måste den bytas ut.

Montering och applicering:

Det måste säkerställas att schackelbulten är ordentligt skruvad i schackelögat.

Bulten dras först åt och dras sedan med ett verktyg (t.ex. skiftnyckel eller tång) så att bultens krage vilar stadigt på schackelögat.

Det måste säkerställas att schackelbulten har rätt längd så att den kan skruvas helt in i schackelögat.

Felaktig placering av bulten kan orsakas av en böjd bult, en tråd som är för tät eller förskjutna schackelögon.

Om en bygelkomponent (bult eller konsol) ska bytas ut, får detta endast göras med komponenter av samma typ från samma tillverkare och samma hållfasthetsklass för att inte försämra säkerheten.

LSR rekommenderar att en defekt bygel byts ut helt.
Rätt schackel måste väljas för respektive applikation.

Vid användning under extrema förhållanden eller med starka dynamiska belastningar (chockbelastningar) måste detta beaktas vid dimensionering av schacklarna.

Det är viktigt att se till att schackeln ligger i linje med den centrala axeln. Schackeln behöver tillräckligt med utrymme för att kunna röra sig i detta läge under dragbelastning.

Rensa